در این ویدیوی کوتاه با انواع صداهای آب در انگلیسی آشنا میشیم.

water sounds
انواع صداها در انگلیسی: آب