احتمالا نمیدونستین که فرهنگ لانگمن معاصر تمرین تلفظ هم داره!

longman dic free course 03
دوره رایگان استفاده حداکثری از فرهنگ لغت لانگمن (3)