My Feedback Story

تومان

بازخورد، چراغ راه مدرس در طول تدریس

اگر مهمترین وظیفه مدرس قبل از شروع کلاس تهیه لسن پلن یا برنامه درسی باشد، مهمترین بخش از تدریس او در طول جلسه گرفتن بازخورد از زبان آموزان است. در این ویدیو از تجربه کودکی خودم بعنوان زبان آموز برایتان میگویم و سپس اهمیت و انواع بازخورد در کلاس را با هم مرور میکنیم. بازخورد میتواند به صورتهای مختلف به مدرس در طول مسیر کمک کند.

  • بازخورد گرفتن پس از تدریس لغت 
  • بازخورد گرفتن پس از تدریس گرامر 
  • بازخورد گرفتن پس از سپردن تکالیف کلاسی یا خارج از کلاس 
  • بازخورد گرفتن پس از اتمام مرحله فعالسازی (activation)

 

feedback
My Feedback Story

تومان

enemad-logo