Error Treatment: On The Spot

تومان

تصحیح خطای زبان آموز: استراتژی اصلاح در لحظه

On-the-Spot Error Treatment 

نکته کلیدی و بسیار مهم بخصوص برای مدرسان تازه کار توجه به این نکته است که بسیاری از اشتباهات تلفظی و گرامری در مراحل ESA نیازی به تصحیح حداقل در همان لحظه وقوع ندارند. اگر تمرکز ما بعنوان مدرس بر ایرادات زبان آموز باشد پس از مدتی با مشکلات و چالشهای زیر روبرو میشویم:

  1. زبان آموزان تمایل زیادی به حرف زدن به شکل خودجوش ندارند.

  2. زبان آموز میزان مشارکت خود در کارهای کلاسی را ناخودآگاه کم میکند.

  3. زبان آموزان میزان رضایت و لذت کمتری از کلاس خواهند داشت.

  4. زبان آموز در پایان دوره علیرغم مطالب زیادی که آموخته است، اعتماد بنفس کمتری دارد.

پس سوال اینجاست که چه زمانی باید ایرادات زبان آموز را همان لحظه به وی گوشزد کنیم؟ زمانی که ایراد زبان آموز جزو اهداف درسی آن جلسه باشد. با این روش قطع کردن کلام زبان آموز توسط مدرس به حداقل میرسد و در نتیجه کلاسی پرشورتر و با مشارکت بالاتری خواهیم داشت. دست آخر این نکته را فراموش نکنیم که همه زبان آموزان جایی در طول مسیر زبان آموزی خود هستند و هنوز به مقصد نرسیده اند!

error treatment
Error Treatment: On The Spot

تومان

enemad-logo