تصحیح خطای زبان آموز: استراتژی اصلاح در لحظه

چه زمانی باید ایرادات زبان آموز را همان لحظه به وی گوشزد کنیم؟ زمانی که ایراد زبان آموز جزو اهداف درسی آن جلسه باشد.

on the spot
Error Treatment: On The Spot