Error Treatment: Ignore

تومان

تصحیح خطای زبان آموز: استراتژی چشم پوشی

وقت آن رسیده است که نگاه خود را بعنوان یک مدرس به خطاهای یادگیری زبان آموزان تغییر دهیم. یادگیری بر اساس آزمون و خطا است و مدرس باید این فضا را در کلاس برای زبان آموز ایجاد کند. در این ویدیو میبینیم علیرغم خطاهای زبان آموز فرآیند یادگیری در حال انجام است و در نتیجه این خطاها قابل چشم پوشی توسط مدرس هستند.

ignore
Error Treatment: Ignore

تومان

enemad-logo